Напишете дума/думи за търсене

Демонът на Лаплас: написана ли е вече съдбата?

Демонът на Лаплас е философски аргумент, който твърди, че всички събития във Вселената се определят от неразрушимата верига от причина и следствие.

Демонът на Лаплас е въображаем персонаж, който има способността да знае точното местоположение и инерцията на всяка частица от Вселената.

С други думи, той е същество, което благодарение на информацията, която има за настоящия момент, може не само да предвиди какво ще се случи в бъдещето, но също така знае началото на всичко, което съществува.

Този подход се основава на детерминистичната перспектива на Вселената, която твърди, че всички физически събития – дори човешката мисъл и действия – са причинно обусловени от неразрушимата верига на причините и следствията. Следователно, тяхното сегашно състояние в известен смисъл „определя” бъдещето.

Причинен детерминизъм
Причинният детерминизъм е философско течение, което защитава, че всичко, което се случва, има предходна причина. Следователно, събитията от настоящето са резултат от поредица от минали събития и, от своя страна, са причина за бъдещи събития.
Представете си, че събитията във Вселената са безкрайна поредица от домино, поставени във вертикално положение, за да падат плочките една след друга и не могат да бъдат прекъснати. В този смисъл падането на всяко домино ще се дължи на падането на това, което го предхожда, образувайки по този начин неразривната верига от причина и следствие.

Оттам следва, че всичко е предопределено от началото на времето. Следователно, съдбата вече е написана.
По същия начин, приемането на детерминизма би означавало отхвърляне на свободната воля. Според тази теория всичко, което правим, вече се определя от причинно-следствената верига.
Миналото причинява настоящето, а настоящето причинява бъдещето.

Демонът на Лаплас
Пиер-Симон Лаплас (1749-1826) е френски астроном, физик и математик. Той е смятан за един от най-великите учени на всички времена. Понякога дори го наричат Нютон на Франция.
Лаплас се посвещава на анализа на небесната механика, усъвършенствайки модела, предложен от Нютон. Той също така участва в изследването на някои газови молекули и атомни частици. Благодарение на познанията си в класическата механика, той представя възможността за предсказване на всички събития чрез наука.


„Ако бъдещето на Вселената се определя от нейното минало и настоящо състояние, тогава, ако едно образувание има достатъчно информация, законите на физиката могат да се използват за определяне на цялата история на Вселената.“
Пиер-Симон Лаплас

Оттам той създава въображаемия герой, известен като демонът на Лаплас. Това същество има способността да знае всичко за Вселената (включително всеки детайл от субатомните частици, които го съставят). От това той прилага законите на физиката, за да предскаже бъдещето и да опише миналото точно.

Аргументи срещу демона на Лаплас
Детерминистичната перспектива била особено успешна, докато Вселената била замислена единствено от гледна точка на класическата механика и линейните причинно-следствени системи.

Въпреки това по-късното появяване на квантовата механика, ентропията и теорията на хаоса оспорва тенденцията да се прилага логиката на предсказанието спрямо всичко, което знаем.

Квантовата механика и демонът на Лаплас
Квантовата механика представя недетерминиран модел на Вселената. Това е така, защото е открито, че субатомните частици всъщност не се подчиняват на законите на класическата механика.
Следователно не може да се предвиди тяхното поведение, а само се установяват вероятности. Така демонът на Лаплас наистина не може точно да установи бъдещи събития.

Теория на хаоса
Един от най-популярните компоненти на теорията на хаоса е ефектът на пеперудата, който се цитира най-вече за представяне на големите въздействия на малките действия.

Този ефект обаче се справя с непредсказуемостта на събитията. Така че махането с крила на пеперуда може да причини торнадо, но може да предизвика лек вятър в другия край на света. Не може да знаем истинския резултат.

Дори ако всички променливи на една система са известни, с достатъчно повторения, тя може да се държи непредвидимо.

Ентропия
Ентропията е безпорядък, а ентропията на Вселената винаги се увеличава. Следователно, според тази теория с времето тя ще става все по-неподредена и ще бъде по-трудно да се предвиди какво точно ще се случи.

Освен това демонът на Лаплас трябва да дешифрира миналото чрез обратно инженерство на настоящето.Но някои неща не могат да бъдат възстановени в първоначалното състояние, в което са били, така че става невъзможно да се разбере какъв е бил първообразът на това, което се изследва сега.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X